+421 2 593 73 111

Dokument finan?n?ho riadenia ??truktur??lnych fondov

Syst?m finan?n?ho riadenia ?F a KF na programov? obdobie 2007 – 2013, verzia 7.0

Zmeny v Systéme finan?ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzii 7.0 sa týkajú najmä:

-  aktualizácie textu formálneho charakteru v celom dokumente v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov EÚ a SR;

-  úprav znenia, doplnenia a vypustenia definícií a povinností jednotlivých subjektov netýkajúcich sa finan?ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, doplnenie definícií týkajúcich sa implementácie globálnych grantov;

-  reflektovania zmien kompetencií jednotlivých subjektov v nadväznosti na zákon ?. 37/2010, ktorým sa mení a dop???a zákon ?. 575/2001 Z. z. o organizácii ?innosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predklada?? interné pokyny (postupy, príru?ky, at?.), ktoré všeobecne dop???ajú postupy riadiaceho orgánu, elektronicky s naskenovanou stranou obsahujúcou podpis zodpovednej osoby certifika?nému orgánu a orgánu auditu;

-  úpravy predkladania dokumentácie riadiacim orgánom platobnej jednotke v rámci všetkých systémov financovania;

-  zasielania oznámenia o zaslaní súhrnnej technickej súhrnnej ??iadosti o platbu v rámci Programu cezhrani?nej spolupráce SR - ?R 2007 - 2013 a ?iastkového výkazu výdavkov certifika?nému orgánu elektronicky na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán zostavi?? a zasla?? ?iastkový výkaz výdavkov certifika?nému orgánu pod?a stanovených termínov osobitne za Program cezhrani?nej spolupráce SR - ?R 2007 - 2013;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán sledova?? dodr??iavanie povinnosti prijímate?a týkajúcej sa zú?tovania 100 % z poskytnutej zálohovej platby najneskôr do 12 mesiacov odo d??a pripísania finan?ných prostriedkov na ú?te prijímate?a, resp. d??a aktivácie rozpo?tového opatrenia, z dôvodu vysokého objemu finan?ných prostriedkov štátneho rozpo?tu v poskytnutých a nezú?tovaných zálohových platbách prijímate?mi;

-  doplnenie postupov pre zú?tovanie zálohovej platby poskytnutej pred dátumom / po dátume ú?innosti Systému finan?ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzie 7.0;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predklada?? Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovate?ského orgánu pod riadiacim orgánom k oprávnenosti výdavkov a ich súladu s právnymi predpismi EÚ a SR certifika?nému orgánu v súlade s prílohou 21a a v prípade Programu cezhrani?nej spolupráce SR - ?R 2007 - 2013 v súlade s prílohou 21b v súvislosti so zostavením, certifikáciou a predlo??ením výkazu výdavkov Európskej komisii na jeho ??iados??;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predklada?? správy o výsledku externého auditu, predklada?? všetky protokoly z kontrol, vrátane protokolov z kontrol vykonaných Úradom pre verejné obstarávanie a rozhodnutia v správnom konaní Úradu pre verejné obstarávanie elektronicky v naskenovanej verzii certifika?nému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich doru?enia riadiacemu orgánu;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predklada?? správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finan?nej kontroly vykonaných na riadiacom orgáne elektronicky v naskenovanej verzii certifika?nému orgánu na e-mailov&uuacute; adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich ukon?enia;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predklada?? správy z vyšetrovania OLAF EK elektronicky certifika?nému orgánu a orgánu auditu;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán vykonáva?? sumárnu kontrolu presnosti, správnosti a úplnosti evidovania údajov o nezrovnalostiach a vysporiadaných finan?ných vz??ahoch a prípadnej opravy nekorektných/neaktuálnych údajov v ITMS štvr??ro?ne;

-  zosúladenia postupov pri realokácii finan?ných prostriedkov medzi opera?nými programami a v rámci opera?ných programov s Metodickým pokynom CKO ?. 10 k revízii opera?ných programov;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predklada?? odhady o?akávaných výdavkov certifika?nému orgánu pod?a príloh 10a - 10d iba elektronicky na e-mailovú adresu odhady@mfsr.sk pod?a stanovených termínov;

-  úpravy spôsobu informovania certifika?ného orgánu o zasadnutiach komisií na výber ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok a zasielania závere?ných správ z výberu ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok elektronicky na e-mailovú adresu co@mfsr.sk;

-  úpravy lehoty na poskytnutie informácií o ú?tovných záznamoch operácií Európskej komisii na základe jej písomnej ??iadosti z 21 kalendárnych dní na 15 pracovných dní od doru?enia tejto ??iadosti;

-  doplnenia povinnosti pre subjekt, ktorému bola udelená výnimka zo Systému finan?ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 zabezpe?i?? dodr??iavanie všetkých stanovených podmienok, ke???e v prípade ich porušenia udelená výnimka stráca platnos??;

-  doplnenia spôsobu vydávania vykonávacích usmernení k finan?nému riadeniu certifika?ným orgánom vo forme metodických pokynov alebo metodických výkladov;

-  zriadenia e-mailovej adresy certifika?ného orgánu co@mfsr.sk pre ú?ely metodického usmer??ovania subjektov zapojených do finan?ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

-  doplnenia povinnosti pre certifika?ný orgán predklada?? informácie o zisteniach, ktoré nasved?ujú systémovým nedostatkom centrálnemu koordina?nému orgánu na základe vykonaných certifika?ných overovaní do 31. júla za obdobie od 1. januára do 30. júna a do 31. januára za obdobie od 1. júla do 31. decembra s cie?om zahrnú?? tieto informácie do formalizovaného riadenia rizík na úrovni centrálneho koordina?ného orgánu;

-  doplnenia povinnosti pre certifika?ný orgán zní??i?? výšku deklarovaných výdavkov v rámci výkazu výdavkov Európskej komisii o neoprávnenú sumu v prípade zistenia nezrovnalostí s finan?ným dopadom;

-  doplnenia kompetencie pre certifika?ný orgán pozastavi?? platby pre príslušný opera?ný program, resp. relevantnú ?as?? opera?ného programu v oprávnených a odôvodnených prípadoch, ako je napr. zistenie záva??nej systémovej nezrovnalosti alebo podozrenie na výskyt záva??nej systémovej nezrovnalos??, tie?? v prípade rozhodnutia Európskej komisie o prerušení lehoty pre platby, prípadne rozhodnutia o pozastavení platieb a?? do doby, kým dôvody prerušenia/pozastavenia nepominú a informovanie orgánu auditu, riadiaceho orgánu a platobnej jednotky príslušného opera?ného programu;

-  doplnenia kompetencie pre certifika?ný orgán koordinova?? proces spracovania a schva?ovania návrhu zabezpe?enia a pou??itia prostriedkov rezervy na štrukturálne operácie v kapitole Všeobecná pokladni?ná správa;

-  doplnenia kompetencie pre certifika?ný orgán posudzova?? návrhy riadiacich orgánov na realokáciu finan?ných prostriedkov v rámci opera?ných programov a medzi opera?nými programami pred ich predlo??ením na schválenie monitorovaciemu výboru, ak je relevantné;

-  úpravy v spôsobe predkladania knihy dl??níkov, resp. mesa?ného výkazu nezrovnalostí a vratiek k 15. kalendárnemu d??u v mesiaci elektronicky riadiacemu orgánu a orgánu auditu na e-mailovú adresu reporting@mfsr.sk a v písomnej forme platobnej jednotke;

-  presnejšieho vymedzenia kompetencií platobnej jednotky tak, aby všetky platobné jednotky vykonávali rovnaké ?innosti;

-  zrušenia zasielania súhrnnej ??iadosti o platbu a ?iastkových výkazov výdavkov v písomnej forme certifika?nému orgánu a nahradenie tejto povinnosti len zaslaním elektronického oznámenia o zaslaní súhrnnej ??iadosti o platbu na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk;

-  zrušenia povinnosti pre platobnú jednotku predklada?? certifika?nému orgánu zoznam vykonaných platieb za príslušný mesiac v ?lenení pod?a zdrojov EÚ a štátneho rozpo?tu na spolufinancovanie (prílohy 11a a 11b);

-  zrušenia povinnosti pre platobnú jednotku predklada?? certifika?nému orgánu preh?ad realizovaných platieb platobnou jednotkou (príloha 13) za príslušný štvr??rok;

-  doplnenia povinnosti pre platobnú jednotku informova?? prijímate?ov o úhrade prostriedkov EÚ a štátneho rozpo?tu na spolufinancovanie;

-  úpravy povinnosti pre platobnú jednotku vypracova?? a predlo??i?? odhad o?akávaných výdavkov certifika?nému orgánu za opera?né programy cie?a 3 okrem Programu cezhrani?nej spolupráce SR - ?R 2007 - 2013 iba elektronicky na e-mailovú adresu odhady@mfsr.sk pod?a stanovených termínov;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predklada?? správy o výsledku externého auditu a protokolov z kontrol vykonávaných pod?a zákona ?. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov týkajúcich sa platobnej jednotky elektronicky v naskenovanej verzii certifika?nému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich doru?enia;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predklada?? správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finan?nej kontroly vykonanej na platobnej jednotke v zmysle zákona ?. 502/2001 Z. z. o finan?nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov elektronicky v naskenovanej verzii certifika?nému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich ukon?enia pod?a zákona ?. 502/2001 Z. z. o finan?nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predklada?? opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie prí?in ich vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom na organiza?nom útvare plniacom úlohy platobnej jednotky a odpo?ty ich plnenia elektronicky v naskenovanej verzii certifika?nému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a aj orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk v prípade, ak kontrola alebo audit neboli vykonané orgánom auditu alebo spolupracujúcim orgánom, a to do 14 kalendárnych dní od ich prijatia;

-  úpravy povinnosti pre orgán auditu predklada?? správu z vládneho auditu elektronicky prostredníctvom vedúceho audítorskej skupiny riadiacemu orgánu, centrálnemu koordina?nému orgánu na e-mailovú adresu metodika.cko@vlada.gov.sk, sekcii auditu a kontroly MF SR, spolupracujúcemu orgánu, sprostredkovate?skému orgánu pod riadiacim orgánom a platobnej jednotke najneskôr do 15. kalendárneho d??a nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola správa z vládneho auditu doru?ená auditovanej osobe;

-  zrušenia povinnosti pre orgán auditu predklada?? certifika?nému orgánu informácie, ktoré sú dostupné v CEDIS;

-  doplnenia povinnosti pre orgán zabezpe?ujúci ochranu finan?ných záujmov poskytova?? štvr??ro?ne písomnú informáciu o nezrovnalostiach, ktoré boli predmetom pravidelného hlásenia OLAF-u certifika?nému orgánu a relevantným inštitúciám vrátane orgánu auditu;

-  doplnenia subjektov patriacich medzi prijímate?ov zo sektora verejnej správy a súkromného sektora;

-  doplnenia postupu v prípade predfinancovania závere?nej platby Certifika?ným orgánom, ktorý prostredníctvom Štátnej pokladnice prevádza prostriedky ERDF (štátneho rozpo?tu SR a ?R) vedúcemu partnerovi po schválení technickej súhrnnej ??iadosti o platbu na základe ?iastkového výkazu výdavkov predlo??eného riadiacim orgánom v rámci Programu cezhrani?nej spolupráce SR - ?R 2007 - 2013;

-  umo??nenia vyu??ívania systému predfinancovania aj pre prijímate?a - štátne rozpo?tové organizácie pre projekty financované z ERDF a KF za stanovených podmienok;

-  špecifikovania postupu pod?a § 24 ods. 1 zákona ?. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, t. j. nevymáhanie nenávratného finan?ného príspevku alebo jeho ?asti, ktorá sa má vr&aacuaacute;ti??, ak tento nenávratný finan?ný príspevok alebo jeho ?as?? nepresiahne 40 EUR a sú?asne nedošlo k porušeniu finan?nej disciplíny pod?a § 31 ods. 1 písm. a) zákona ?. 523/2004 Z. z. o rozpo?tových pravidlách verejnej správy;

-  doplnenia postupu vysporiadania ?istého príjmu z projektu a odvodu výnosu;

-  špecifikovania postupu vzájomného zapo?ítavania poh?adávok a záväzkov;

-  aktualizácie ?asti 4.4 Záväzky a platby z EÚ, ?asti 4.6 Odhad o?akávaných výdavkov a ?asti 4.7 Systém ú?tov;

-  skrátenia lehôt schva?ovacieho procesu jednotlivých subjektov v rámci všetkých systémov financovania;

-  špecifikovania postupu pre ?alšie prispôsobenie lehôt predkladacieho a schva?ovacieho procesu pre riadiaci orgán a platobnú jednotku v rámci systému predfinancovania z dôvodu ú?innosti novely Obchodného zákonníka, ktorou sa obmedzila maximálna mo??ná dohodnutá lehota na splnenie pe??a??ného záväzku dl??níka;

-  špecifikovania postupu pre systém predfinancovania u štátnej rozpo?tovej organizácie pri vyu??ití kombinácie systému predfinancovania so systémom zálohovej platby za podmienky jasne identifikovaných výdavkov ur?ených pre jednotlivé systémy financovania, bez ich vzájomného prelínania a s dodr??aním pravidla, ??e výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci systému predfinancovania nebude mo??né aplikova?? v rámci zú?tovania zálohovej platby / refundácie a naopak;

-  špecifikovania postupu pre aplikovanie pravidiel pre ??iadosti o platbu, ktoré obsahujú ú?tovné doklady pred / po nadobudnutí ú?innosti zákona ?. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dop???a Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop???ajú niektoré zákony;

-  špecifikovania výpo?tu výšky zálohovej platby v priebehu realizácie projektu v prípade kombinácie systému refundácie a systému zálohových platieb;

-  vypustenia povinnosti predkladania vyhlásenia o za?atí realizácie projektu prijímate?om riadiacemu orgánu v rámci systému zálohových platieb;

-  úprav ?asti 4.8.6 Systém prevodu tran??e prijímate?ovi - holdingovému fondu z dôvodu zapracovania postupov vz??ahujúcich sa na implementáciu JESSICA v podmienkach SR;

-  zapracovania poskytnutých výnimiek zo Systému finan?ného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 v rámci Opera?ného programu Zamestnanos?? a sociálna inklúzia, Opera?ného programu Výskum a vývoj, Opera?ného programu Informatizácia spolo?nosti a Opera?ného programu ??ivotné prostredie; 

- nbsp; aktualizácie postupov súvisiacich s vykonaním certifika?ného overovania;

-  aktualizácie a doplnenia postupov v ?asti 4.10.1 Oznamovanie nezrovnalosti a 4.10.2 Finan?né opravy a vrátenie finan?ných prostriedkov;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán (v súvislosti s plnením povinností riadiaceho orgánu pod?a ?l. 58 nariadenia Rady (ES) ?.1083/2006) zabezpe?i?? v ustanoveniach zmluvy o poskytnutí nenávratného finan?ného príspevku spôsob monitorovania ?istých príjmov z projektu pod?a ?l. 55 nariadenia Rady (ES) ?.1083/2006, a to na ú?ely zdokladovania a preukázania skuto?ností týkajúcich sa ?istého príjmu uvedených v následných monitorovacích správach;

-  úprav ?asti 4.13 Pou??ívanie mien a kurzové rozdiely;

-  úprav príloh 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a - 10d, 11c, 15a - 15d, 16a, 16b, 18, 19;

-  vypustenia príloh 11a, 11b, 12a - 12g, 13, 17;

-  doplnenia nových príloh 7d, 8d, 12, 21a a 21b.

Materiál nadobúda platnos?? d??om jeho schválenia a ú?innos?? 1. februára 2014.

 

Pripojené dokumenty