+421 2 593 73 111

D??ta o vyu???van? ??truktur??lnych fondov pod?a UV ?. 50/2012

D??ta o vyu???van? ?F za opatrenie 2.2 OPV v r??mci programov?ho obdobia 2007-2013

Sprostredkovate?ský orgán pod Riadiacim orgán pre Opera?ný program Vzdelávanie zverej??uje dáta o vyu??ívaní ŠF v rámci programového obdobia 2007 - 2013 na portáli otvorených dát

 

Pripojené dokumenty