+421 2 593 73 111

?o je RO a SORO

Riadiacim org??nom pre OPV je Ministerstvo ??kolstva SR

Riadiaci orgán (?alej len „RO“) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán ur?ený ?lenským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie opera?ného programu. RO je menovaný pre ka??dý OP. V podmienkach SR ur?uje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. Riadiacim orgánom pre Opera?ný program Vzdelávanie je Ministerstvo školstva SR.

 

Sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom (?alej len „SORO“) - v zmysle ?l. 2 Nariadenia Rady (ES) ?. 1083/2006 ka??dý verejný alebo súkromný subjekt alebo verejná alebo súkromná slu??ba, ktorá koná pod vedením riadiaceho orgánu alebo ktorá vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vz??ahu k prijímate?om vykonávajúcim projekty.

 

 

Adresa RO:

 

Odbor pre Opera?ný program Vzdelávanie

Sekcia európskych zále??itostí

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Adresy SORO:

 

Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2

P.O. BOX 52

837 52 Bratislava 37

 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava