+421 2 593 73 111

Čo je RO a SORO

Riadiacim orgánom pre OPV je Ministerstvo školstva SR

Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. RO je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie je Ministerstvo školstva SR.

 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) - v zmysle čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 každý verejný alebo súkromný subjekt alebo verejná alebo súkromná služba, ktorá koná pod vedením riadiaceho orgánu alebo ktorá vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vzťahu k prijímateľom vykonávajúcim projekty.

 

 

Adresa RO:

 

Odbor pre Operačný program Vzdelávanie

Sekcia európskych záležitostí

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

 

Adresy SORO:

 

Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2

P.O. BOX 52

837 52 Bratislava 37

 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava