+421 2 593 73 111

?o je platobn?? jednotka

Platobn?? jednotka

je organiza?ná zlo??ka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpo?tu na spolufinancovanie prijímate?ovi na základe vykonania predbe??nej finan?nej kontroly pred platbou prijímate?ovi. Platobnú jednotku ur?uje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vz??ahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organiza?ná jednotka klienta Štátnej pokladnice.