+421 2 593 73 111

?o je OPV

MZ SR je sprostredkovate?sk??m org??nom pod riadiacim org??nom pre OPV

Opera?ný program Vzdelávanie

je referen?ným dokumentom. Na jeho základe bude Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) poskytova?? finan?nú podporu na rozvoj ?udských zdrojov. Funkciu riadiaceho orgánu plní  Ministerstvo školstva SR. Obidva orgány budú pri poskytovaní nenávratného finan?ného príspevku (NFP) vyu??íva?? zdroje Európskeho sociálneho fondu (ESF) a národné zo Štátneho rozpo?tu SR.

Opera?ný program Vzdelávanie (OPV) definuje globálny cie?, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované v rámci cie?ov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnos?? a zamestnanos?? v období rokov 2007-2013.

Z geografického h?adiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

OPV implementuje špecifickú prioritu 3.1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo?nos?? v rámci Národného strategického referen?ného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013. V zmysle ?lánku 3 nariadenia o ESF, ktorý definuje rozsah pomoci, OPV podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celo??ivotnému vzdelávaniu.

Ministerstvo zdravotníctva SR je SORO, pre Opera?ný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2 s názvom Podpora ?alšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Cie?om tohto opatrenia je podpori?? vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s oh?adom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva. 

 Špecifické ciele
1. Budova?? odborné ?udské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva
2. Zavádza?? inovácie a zvyšovanie kvality v systéme ?alšieho vzdelávania v zdravotníctve

 Rámcové aktivity
2.2.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
2.2.2 Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
2.2.3 Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení
2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov
2.2.5 Rozvoj nových foriem ?alšieho vzdelávania v zdravotníctve