+421 2 593 73 111

Arch?v v??ziev 2014

V??zva OPV-2014/2.2/01

01.04.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Kód výzvy: OPV-2014/2.2/01

Oprávnenými ??iadate?mi v rámci vyhlásenej výzvy sú nasledovné subjekty verejného sektora:
 

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy

 
ktoré sú zárove?? akreditované na poskytovanie špecializa?ného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Výzva spolu s prílohami je zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre opera?ný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/01042014-vyzva-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/

02.06.2014

Pozastavenie výzvy na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona ?. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spolo?enstva v znení neskorších predpisov (?alej len „zákon o pomoci a podpore"), výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok (?alej len „výzva") „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov"  s kódom výzvy OPV-2014/2.2/01, v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore vo vz??ahu k ?alším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory, na dobu 16 kalendárnych dní. Pod?a § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepo?íta do lehoty na predkladanie ??iadostí o NFP. ??iados?? o NFP podanú do termínu pozastavenia výzvy je ??iadate? oprávnený doplni?? alebo zmeni?? najneskôr do dátumu uzavretia výzvy.
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) a?? i) zákona o pomoci a podpore. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov".

Ďalšie ?asti textu výzvy OPV-2014/2.2/01 a jeho príloh zostávajú nezmenené.

Výzva spolu s prílohami je zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre opera?ný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/02062014-pozastavenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-kodom-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/

18.06.2014

Pozastavenie výzvy na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona ?. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spolo?enstva v znení neskorších predpisov (?alej len „zákon o pomoci a podpore“), výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok (?alej len „výzva“) „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ s kódom výzvy OPV-2014/2.2/01, v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore vo vz??ahu k ?alším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory, na dobu 16 kalendárnych dní. Pod?a § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepo?íta do lehoty na predkladanie ??iadostí o NFP. ??iados?? o NFP podanú do termínu pozastavenia výzvy je ??iadate? oprávnený doplni?? alebo zmeni?? najneskôr do dátumu uzavretia výzvy.
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) a?? i) zákona o pomoci a podpore.

Ďalšie ?asti textu výzvy OPV-2014/2.2/01 a jeho príloh zostávajú nezmenené.

Výzva spolu s prílohami  je zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre opera?ný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/18062014-pozastavenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-kodom-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/