+421 2 593 73 111

Arch?v v??ziev 2009

MZ SR ako SORO vyhl??silo v??zvu OPV 2009/2.2/02

Ministerstvo zdravotníctva SR  ako Sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie vyhlásilo 30. septembra  2009 výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok s názvom „Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve".

Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ?alšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifické ciele 2.2.2 Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 2.2.5 Rozvoj nových foriem ?alšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných ?inností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ?alšieho vzdelávania s mo??nos??ou vyu??itia elektronických a iných foriem ?alšieho vzdelávania.

Oprávnenými ??iadate?mi sú rozpo?tové a príspevkové organizácie štátu. Oprávnenými cie?ovými skupinami sú pracovníci v zdravotníctve, ktorí sú pre ú?ely tejto výzvy zadefinovaní ako odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Úradu pre doh?ad nad zdravotnou starostlivos??ou a Štátneho ústavu pre kontrolu lie?iv.

Celková suma finan?ných prostriedkov (nenávratný finan?ný príspevok tvorený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo štátneho rozpo?tu SR) vy?lenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 7 000 000 EUR. Minimálna výška nenávratného finan?ného príspevku (NFP) jednému ??iadate?ovi na jeden projekt  je 2 000 000 EUR a maximálna výška je 5 000 000 EUR.

Výzva definuje maximálnu d???ku trvania aktivít projektu na 24 mesiacov.

Výzva je ?asovo ohrani?ená. Dátum uzávierky prijímania ??iadostí o NFP je 30.11.2009.

Informa?ný seminár pre potenciálnych ??iadate?ov o NFP k výzve OPV 2009/2.2/02 s názvom: s názvom  „Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve" sa uskuto?ní 14.októbra 2009 o 10.00 hod v kongresovej sále ?. 3 Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

Záujemcovia o informa?ný seminár prosím oznámte informatívne svoju ú?as?? na seminári najneskôr  do 12.oktobra 2009 na mailovú adresu karolina.havlickova@health.gov.sk.