+421 2 593 73 111

Archív výziev 2008

Výzva v rámci opatrenia 2.2 OPV zameraná na Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

19.11.2008 Výzva sa zameriava na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov a ich stabilizáciu v samosprávnych krajoch.

Výzva na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP

27.10.2008 Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov.

Výzva v rámci opatrenia 2.2 OPV zameraná na Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

30. 9.2008 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ESF a Štátneho rozpočtu SR vyhlásilo MZ SR ako SORO

Výzva na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie NFP

16.4.2008Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentne a s externými kvalifikovanými odborníkmi

MZ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

7.4.2008Výzva na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov