+421 2 593 73 111

Arch?v v??ziev 2008

V??zva v r??mci opatrenia 2.2 OPV zameran?? na Doplnenie syst?mu zdravotn?ctva o kvalifikovan??ch odborn?kov

19.11.2008 V??zva sa zameriava na podporu ??pecializa?n?ho ??t??dia zdravotn?ckych pracovn?kov a ich stabiliz??ciu v samospr??vnych krajoch.

V??zva na zaradenie do datab??zy extern??ch hodnotite?ov ??iadost? o NFP

27.10.2008 Cie?om je realizova?? hodnotiaci proces transparentn??m sp?sobom s vyu??it?m extern??ch kvalifikovan??ch odborn?kov.

V??zva v r??mci opatrenia 2.2 OPV zameran?? na Rozvoj nov??ch foriem ?al??ieho vzdel??vania v zdravotn?ctve

30. 9.2008 V??zva na predkladanie ??iadost? o nen??vratn?? finan?n?? pr?spevok z ESF a ?t??tneho rozpo?tu SR vyhl??silo MZ SR ako SORO

V??zva na zaradenie do datab??zy extern??ch hodnotite?ov ??iadost? o poskytnutie NFP

16.4.2008Cie?om je realizova?? hodnotiaci proces transparentne a s extern??mi kvalifikovan??mi odborn?kmi

MZ SR vyhlasuje v??zvu na predkladanie ??iadost? o NFP

7.4.2008V??zva na doplnenie syst?mu zdravotn?ctva o kvalifikovan??ch odborn?kov