+421 2 593 73 111

Arch?v 2009

Pripravujeme druh?? ro?n?k d??a ??truktur??lnych fondov v zdravotn?ctve

Začiatok akcie: 26.11.2009       Koniec akcie: 26.11.2009
Miesto konania: Bratislava, MZ SR

 Máte stále málo informácií o mo??nostiach vyu??itia štrukturálnych fondov v zdravotníctve?

Zdajú sa Vám informácie o štrukturálnych fondoch príliš odborné a nezrozumite?né?

Máte záujem stretnú?? sa s realizátormi zdravotníckych projektov financovaných  zo štrukturálnych fondov ?

Ak ste aspo?? raz povedali Áno,

tak práve Vám je ur?ený

2. ro?ník

D??a štrukturálnych fondov v zdravotníctve

 ktorý bude na Ministerstve zdravotníctva SR

26. novembra 2009 od 9.00 do 15.00 h

 Po?as celého d??a (so za?iatkom o 9.00 h) v hodinových intervaloch budú krátke prezentácie o štrukturálnych fondoch v zdravotníctve a mo??nostiach ich získania prostredníctvom Opera?ného programu Zdravotníctvo a Opera?ného programu Vzdelávanie. Medzi prezentáciami budú k dispozícii pracovníci Sekcie európskych programov a projektov Ministerstva zdravotníctva SR na individuálne konzultácie.

De?? štrukturálnych fondov obohatíme o vystúpenia tých, ktorí sa s Vami podelia o skúsenosti zo zrealizovaných projektov v rámci Opera?ného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie.

 Dnes má správna informácia v správnom ?ase ve?kú cenu!

Nájdite si ?as a prí?te. Ka??dý ú?astník dostane

balík informa?ných materiálov.

 Tešíme sa na Vás.

 Vstup je vo?ný.

 Podrobnejší program d??a nájdete na  www.health-sf.sk.

     Aktivita je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu