+421 2 593 73 111

Arch?v 2009

Druh?? ro?n?k D??a ??truktur??lnych fondov v zdravotn?ctve

Začiatok akcie: 27.11.2009       Koniec akcie: 27.11.2009
Miesto konania: Bratislava

Druhý ro?ník D??a štrukturálnych fondov v zdravotníctve sa uskuto?nil 26.11.2009 v Bratislave. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ho organizovalo s cie?om zvýši?? povedomie ob?anov o tom, ako prebieha proces realizácie Opera?ného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie a aké sú mo??nosti získania prostriedkov štrukturálnych fondov na financovanie projektov v zdravotníctve.

Takzvaný de?? otvorených dverí prebiehal v dvoch paralelných blokoch. Jeden blok tvorili pravidelne sa opakujúce prezentácie spojené s diskusiou. Prvýkrát  bola akcia obohatená o vystúpenia prijímate?ov, ktorí sa podelili o skúsenosti z realizácie úspešných projektov v rámci opera?ného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 opera?ného programu Vzdelávanie.

Námestní?ka generálneho  riadite?a  Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Ing. Edita Be??ová informovala o realizácii projektu „Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za ú?elom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti".

„Od roku 2006 prebiehala komplexná rekonštrukcia a dostavba. Celé toto zariadenie bolo potrebné vybavi?? novou zdravotníckou  technikou. Na celkové vybavenie nového ústavu nám ve?mi pomohli štrukturálne fondy,  kde sme v hodnote 6 222 000 euro vlastne získali formou nenávratného finan?ného príspevku na dofinancovanie vybavenia a zdravotníckej techniky", povedala námestní?ka Be??ová.  Pod?a nej podarilo sa im zakúpi?? špi?kovú zdravotnícku techniku, najmä röntgenovú, diagnostickú a opera?nú techniku.

Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Tren?ianskeho samosprávneho kraja Mgr. Elena Štefíková mala prezentáciu na tému „Skúsenosti z realizácie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK „.

Na otázku v ?om vidí  prínos vyhlásených výziev v rámci štrukturálnych fondov, Štefíková konštatovala: „Formuje sa ur?itý systém aj do budúcna plánovania ?udských zdrojov na regionálnej úrovni. Roky sa nevenovala pozornos?? vysokej vekovej štruktúre lekárov najmä všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a stomatológom. Postupne nám títo lekári odchádzajú a nie je ich kým nahradi??. Jednotlivé projekty, ktoré sa realizujú a lekári ktorí sa vyškolení v rámci tohto projektu, mô??u doplni?? a nahradi?? týchto odchádzajúcich lekárov do budúcna". 

Ako dodala: "Zárove?? predpokladáme, ??e absolventi  špecializa?ného štúdia nám zotrvajú  po skon?ení nášho projektu stanovený ?as v zdravotníckych zariadeniach v samosprávnom kraji".

Druhý paralelný blok  predstavovali po?as celého d??a konzultácie hostí s pracovníkmi sekcie európskych programov a projektov a úspešnými prijímate?mi. Ú?astníci podujatia tak mali výbornú príle??itos?? konzultova?? ich vlastné špecifické otázky týkajúce sa implementácie štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

Pri príle??itosti D??a štrukturálnych fondov v zdravotníctve rezort vydal  dva letáky a dvoch Spravodajcov venovaných procesu implementácie oboch opera?ných programov v slovenských regiónoch.

Od za?iatku realizácie Opera?ného programu Zdravotníctvo bolo v rámci deviatich  vyhlásených výziev predlo??ených  98 ??iadostí o NFP a k 31. októbru 2009 máme schválených 20 ??iadostí, z ktorých je u?? uzavretých 16 zmlúv o poskytnutí NFP na projekty .

ZVUK Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Tren?ianskeho samosprávneho kraja Mgr. Elena Štefíková

„Formuje sa ur?itý systém aj do budúcna plánovania ?udských zdrojov na regionálnej úrovni. Roky sa nevenovala pozornos?? vysokej vekovej štruktúre lekárov najmä všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a stomatológom. Postupne nám títo lekári odchádzajú a nie je ich kým nahradi??. Jednotlivé projekty, ktoré sa realizujú a lekári ktorí sa vyškolení v rámci tohto projektu, mô??u doplni?? a nahradi?? týchto odchádzajúcich lekárov do budúcna".