+421 2 593 73 111

Arch?v 2009

Druh?? ro?n?k D??a ??truktur??lnych fondov v zdravotn?ctve

Prv??kr??t bola akcia obohaten?? o vyst??penia prij?mate?ov, ktor? sa podelili o sk??senosti z realiz??cie ??spe??n??ch projektov v r??mci OPZ a opatrenia 2.2 OPV.

Pripravujeme druh?? ro?n?k d??a ??truktur??lnych fondov v zdravotn?ctve

bude 26. novembra 2009 v kongresovej s??le na MZ SR, Limbova 2.
V pr?lohe okrem pozv??nky aj podrobn?? program.

2. Informa?n?? semin??r 2009

V??zva:„Zv????enie ?al???ch zru?nost? pracovn?kov v zdravotn?ctve?.
K??d v??zvy: OPV 2009/2.2/02
D??tum konania: 14.10.2009
Miesto konania: Bratislava

1. Informa?n?? semin??r 2009

V??zva: "Podpora hodnotenia s??stavn?ho vzdel??vania zdravotn?ckych pracovn?kov"
K??d v??zvy: OPV 2009/2.2/01
D??tum konania: 10.6.2009
Miesto konania: Bratislava