+421 2 593 73 111

Aktuality

V??zva OPV-2014/2.2/01

02.04.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie zverejnilo výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Kód výzvy: OPV-2014/2.2/01

Výzva spolu s prílohami je zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre opera?ný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/01042014-vyzva-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/