+421 2 593 73 111

Aktuality

Upozornenie pre prij?mate?ov OPV_??hrada nezrovnalosti

29.09.2015

V nadväznosti na prijaté závere?né stanovisko EK zo d??a 23.7.2015 k auditu EK ?. 2014-1832  bolo vypracované  Upozornenie pre Prijímate?ov OP Vzdelávanie zamerané na dôsledné dodr??iavanie lehôt stanovených na vrátenie príspevku, alebo jeho ?asti za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP v zmysle § 24 ods. 1 zákona ?. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spolo?enstva v znení neskorších predpisov a ?l. 10 prílohy ?. 1 zmluvy o poskytnutí NFP.

2015-09-29