+421 2 593 73 111

Aktuality

Pr?ru?ka pre prij?mate?a NFP z ESF, verzia 8.0 nadobudla ???innos?? 28. 5. 2014

30.05.2014

Ministerstvo zdravotníctva SR na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu zverejnilo Príru?ku pre prijímate?a, verzia 8.0, vrátane príloh. Príru?ka je platná od 23. 5. 2014 a ú?inná od  28. 5. 2014.

Príru?ka je zostavená tak, aby poskytovala prijímate?ovi dopl??ujúce informácie a slú??ila ako pomôcka na jeho orientáciu po?as realizácie projektu.

Kompletné znenie Príru?ky pre prijímate?ov, verziu 8.0 nájdete v sekcii Manuály, príru?ky a metodické predpisy, v kategórii Príru?ka pre prijímate?a NFP z ESF.