+421 2 593 73 111

Aktuality

Pozastavenie v??zvy OPV-2014/2.2/01

18.06.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie pozastavuje výzvu na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevokDoplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Kód výzvy: OPV-2014/2.2/01

Bli??šie informácie k pozastaveniu výzvy ako aj  výzva spolu s prílohami je zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre opera?ný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/18062014-pozastavenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-kodom-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/