+421 2 593 73 111

Arch?v 2012

Aktualizovan?? Pr?ru?ka pre ??iadate?a o NFP z ESF, verzia 12.0

Nadobudla platnos?? a ???innos?? 26. j??la 2012

Inform??cia o zverejnen? povinn??ch ??dajov

Zverejnenie ??dajov pod?a Z??kona ?. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Eur??pskeho spolo?enstva v znen? neskor???ch predpisov.
1 - 5 z 7 nájdených   |  
 
položiek / stránku