+421 2 593 73 111

Arch?v 2008

Druh?? ro?n?k D??a ??truktur??lnych fondov v zdravotn?ctve

sa uskuto?n? 26. novembra 2009 na MZ SR v kongresovej s??le a bude prebieha?? pod?a prilo??en?ho programu.

UPOZORNENIE ?. 4

Od 1.1.2009 bude v SR ofici??lnou menou Euro, z toho d?vodu musia by?? ceny v celej dokument??cii predlo??enej spolu so ??iados??ou o poskytnutie NFP uv??dzan? v zmysle Z??kona o zaveden? meny euro.

UPOZORNENIE ?. 3

Od 1.1.2009 do 6.1.2009 bude prebieha?? eurokonverzia a konsolid??cia d??t v ITMS, preto v tomto ?ase nebude dostupn?? verejn?? port??l ITMS a nebude mo??n? zad??va?? ??iadosti o NFP cez tento syst?m. ...

UPOZORNENIE ?. 2

Od 1.1.2009 mo??no ??iadosti o NFP predklada?? len prostredn?ctvom verejn?ho port??lu ITMS elektronickou formou a n??sledne po vytla?en? ??iadosti o NFP z verejn?ho port??lu aj v papierovej verzii.

MZ SR zverejnilo Indikat?vny harmonogram v??ziev v r??mci opatrenia 2.2 OPV na rok 2009.

15.12.2008 Pod?a Indikat?vneho harmonogramu v??zva bude zameran?? na Zv????enie ?al???ch zru?nost? pracovn?kov v zdravotn?ctve.
1 - 5 z 26 nájdených   |  
 
položiek / stránku