+421 2 593 73 111

Ako vytvori?? znak E? s odkazmi, aj na stiahnutie

Pokyny na vytvorenie znaku Eur??pskej ??nie v pr?lohe

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi ob?anmi Európy. Po?et hviezd nezodpovedá po?tu ?lenských krajín. Hviezd je dvanás??, preto??e toto ?íslo symbolizuje dokonalos??, celistvos?? a jednotu. Vlajka sa teda nebude meni?? ani po ?alšom rozšírení EÚ. Vlajka EU slú??i na ozna?enie spoluú?asti EU pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je sú?as??ou všetkých publika?ných, informa?ných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov EU.

Stiahnite európsku vlajku:

 http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm